Herb ID Chinese Pin yin Chinese Character English Name Latin Name
H0001 Ai Pian 艾片
H0002 Hui Xiang 茴香
H0003 Huo Ma Ren 火麻仁
H0004 Huo Xiang 藿香
H0005 Huo Xiang Ye 藿香叶
H0006 Bai Qu Cai 白屈菜
H0007 Huo Xue Teng 活血藤
H0008 Ji Dou 棘豆
H0009 Ji Gu Cao 鸡骨草
H0010 Ji Guan Hua 鸡冠花
H0011 Ji Li 蒺藜
H0012 Ji Mu Ye Jin Gao 继木叶浸膏
H0013 Ji Shi Teng 鸡矢藤
H0014 Bai Rui Cao 百蕊草
H0015 Ji Xing Zi 急性子
H0016 Ji Xue Cao 积雪草
H0017 Ji Xue Teng 鸡血藤
H0018 Ji Xue Teng Gan Gao 鸡血藤干膏
H0019 Ji Xue Teng Gao 鸡血藤膏
H0020 Ji Yan Cao 鸡眼草